30 08/2016

Relații Internaționale

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene MAEIE, este organul central de specialitate al administraţiei publice, abilitat să promoveze şi să realizeze politica externă a statului. Activitatea Ministerului este reglementată de Regulamentul de funcţionare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.1156 din 4 noiembrie 2005.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene desfăşoară o activitate amplă menită să asigure condiţii favorabile pentru realizarea plenară a intereselor naţionale ale RM în plan extern: integrarea europeană, consolidarea cooperării în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale, promovarea intereselor economice, asigurarea mediului extern favorabil şi sprijinului internaţional necesar pentru derularea reformelor economice şi social-politice în RM, reglementarea conflictului transnistrean, protejarea intereselor cetăţenilor RM peste hotare şi consolidarea imaginii pozitive a RM pe arena internaţională.

Printre cele mai valoroase realizări ale diplomaţiei moldoveneşti în domeniul integrării europene, este de menţionat aprofundarea dialogului bilateral cu UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate; semnarea la 22 februarie 2005, la Bruxelles a Planului de Acţiuni RM-UE; deschiderea Misiunii RM pe lîngă Comunităţile Europene (mai 2005); inaugurarea Oficiului Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova (octombrie 2005); desemnarea unui Reprezentant Special al UE pentru RM şi extinderea formatului de negocieri privind conflictul transnistrean, cu includerea UE şi SUA (5+2); obţinerea facilităţilor sistemului GSP+ la exportul produselor moldoveneşti pe piaţa UE; continuarea dialogului cu Comisia Europeană în vederea obţinerii Preferinţelor Comerciale Autonome ale UE după modelul ofertei similare pentru statele din Balcanii Occidentali, etc.

Participarea activă la Programele Uniunii Europene (UE) este unul dintre obiectivele procesului de integrare europeană a Republicii Moldova (RM). Aceasta facilitează implementarea Acordului de Asociere (AA) prin preluarea bunelor practici din UE și promovarea contactelor între persoane. După semnarea, la 30 septembrie 2010, a Protocolului adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) cu RM, au fost întreprinse acţiuni consecvente în vederea extinderii participării instituţiilor din RM la Programele UE - Orizont 2020, Europa Creativă, Erasmus+, Customs 2013.

Parteneriatul Estic reprezintă o iniţiativă de consolidare şi aprofundare a cooperării UE cu statele din dimensiunea estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) în vederea sprijinirii şi accelerării apropierii graduale a acestora de UE. Lansată oficial la 7 mai 2009, în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Praga, iniţiativa este guvernată de principiile implicării comune, diferenţierii şi condiţionalităţii, iar valorile comune precum democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum şi principiile economiei de piaţă, dezvoltării durabile şi bunei guvernări stau la baza acestui parteneriat.

Cooperarea Republicii Moldova cu ONU şi instituţiile sale specializate, de asemenea, reprezintă un domeniu important în activitatea MAEIE. La etapa actuală, activitatea ONU în Moldova se desfăşoară în conformitate cu Acordul de Parteneriat ONU - Republica Moldova şi planul de acţiuni pentru perioada 2013-2017 care a fost semnat la Chişinău în decembrie 2012 de către Şeful Guvernului Republicii Moldova, Rezidentul Coordonator ONU şi reprezentanţii organizaţiilor ONU în Republica Moldova. La fel, au fost obţinute un şir de decizii pozitive din partea FAO şi, respectiv, Organizaţiei Internaţionale a Muncii, privind deschiderea unor oficii la Chişinău şi desemnarea coordonatorilor naţionali. Ambele acţiuni au urmărit scopul de a asigura menţinerea sau sporirea volumului de asistenţă acordată ţării noastre în domeniile agriculturii şi, respectiv, muncii.

O evoluţie pozitivă au avut relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa Nord-Atlantică. Nivelul calitativ nou al acestor relaţii a fost definit în Planul individual de acţiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016, implementarea căruia va contribui la intensificarea dialogului politic şi aprofundarea cooperării RM cu statele aliate şi cele partenere, va asigura modernizarea şi reformarea sectorului naţional de securitate şi apărare.

Referindu-ne la dimensiunea culturală a politicii externe, este de menţionat participarea activă a reprezentanţilor Serviciului diplomatic la diverse evenimente importante, menite să promoveze imaginea ţării, valorile cultural-artistice ale ei şi să stabilească contacte de cooperare în domeniul culturii. Au fost impulsionate contactele culturale cu statele lumii. MAEIE şi misiunile diplomatice au acordat asistenţă necesară în vederea participării reprezentanţilor ţării noastre la expoziţii internaţionale, tîrguri simpozioane şi popularizării realizărilor ştiinţifice şi a patrimoniului turistic.