07 05/2019

(Interviu) Rodica Antoci, Președinte al Autorității Naționale de Integritate: „Semnătura electronică avansată reprezintă un serviciu eficient, care a modernizat procesul de depunere a declarațiilor de avere și l-a făcut mult mai performant și mai accesibi

– În vederea exercitării controlului averii şi al intereselor personale, cum decurg lucrurile la etapa actuală?

– Dacă să analizăm rezultatele din primul trimestru al anului 2019, Autoritatea Națională de Integritate a recepționat 38 de sesizări, având în lucru încă alte 131 de sesizării din anii precedenți. Astfel, în baza acestora cei 9 inspectori de integritate, de care dispunem la moment, au pornit 35 de controale și au finalizat 40 de proceduri de control, iar dintre cele 40 de acte de constatare emise, în 33 de cazuri au fost constatate încălcări și în 7 situații cauza a fost clasată.

Urmare a încheierii procesului de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale la 31 martie, inspectorii de integritate se vor concentra pe verificarea acestora, conform planului  de control, care urmează să fie aprobat în scurt timp. Planul se va realiza în baza informațiilor generate din sistemul automatizat ”e-Integritate” și cu identificarea zonelor de risc.

 – Care au fost ultimile măsuri întreprinse de Autoritate în domeniul cooperării cu instituțiile naționale și internaționale, precum și în domeniul asigurării bunei organizări a Autorității și administrării activității de promovare a integrității subiecților declarării?

– La nivel național Autoritatea are încheiate acorduri de colaborare cu Inspectoratul Național de Probațiune, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală, Centrul Național Anticorupție.

Luînd în considerație algoritmul de lucru al inspectorilor de integritate în procedurile de control, Autoritatea are o conlucrare indespensabilă cu Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cu Serviciul de Informații și Securitate privind verificarea candidaților pentru funcțiile de inspectori de integritate, cât și cu deținătorii diferitor baze și registre de date electronice, cum ar fi: Agenția Servicii Publice, Poliția de Frontieră, Serviciul Fiscal de Stat, Compania Națională de Asigurări Sociale.

Subsidiar, evidențiem conlucrarea eficientă cu Inspectoratul Național de Probațiune pe paliera eliberării certificatelor de integritate. În acest context, se înscrie buna colaborare și cu Agenția de Servicii Publice.

Acualmente între ANI, ASP și INP este semnat și aprobat ordinul comun ce reglementează procedura de solicitare și eliberare a certificatelor prin intermediul Centrelor multifuncționale ale ASP, facilitînd, astfel, accesul liber și rapid al solicitanților de certificate de integritate.

Trebuie să menționez neapărat colaborarea și conlucrarea strânsă a Autorității pe care o are cu Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică, care prin Hotărârea Guvernului nr. 183/2019 este administratorul tehnic al Sistemul Informațional „e-Integritate”, ce asigură mentenanța, securitatea și dezvoltarea sistemului.

Un suport considerabil Autoritatea l-a avut din partea colegilor de la Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică, în primul trimestru al anului curent, fiind perioada în care se depun declarațiile anuale, a fost o mobilizare, planificare internă și interinstituțională cu STISC foarte bună, care au acordat asistență tehnică și consultativă zilnică întru securizarea și buna funcționare a acestui sistem. Numai în ultima săptămână de depunere a declarațiilor anuale de către Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică au fost eliberate peste 1200 de semnături electronice subiecților declarării.

De asemenea, ANI are un parteneriat durabil pe palierea instruirea subiecțiilor din cadrul Consililor locale, numai în perioada depunerii declarației anuale au fost instruite peste 2200 persoane în cadrul a 27 sesiuni de instruire. A fost lansată campania „Integritatea nu doare, declară-ți averea la timp”.

La nivel internațional nu are acorduri semnate sau reactualizate, însă, subliniez un dialog bun cu autoritatea similară din țara vecină, România. Mă refer aici la schimbul de experiență, vizite de documentare și instruiri. Ne propunem ca obiectiv abordarea posibilității schimbului de experiență cu omologii din Franța, Georgia, Lituania, dar sunt niște perspective de viitor.

 – Pentru a depune o declarație de avere, persoana trebuie să se asigure că dispune de o semnătură electronică. Cât de eficient este serviciul semnătura electronică în acest sens și cât de autentic este considerat documentul electronic?

– În conformitate cu prevederile Legii nr.133/2016, începând cu 1 ianuarie 2018, subiecții declarării sunt obligați să depună declarațiile de avere si interese personale în format electronic, prin intermediul sistemului informațional „e-Integritate” disponibil pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, iar semnarea declarației se face prin utilizarea semnăturii electronice emise în condițiile legii, art.7 (2), Legea suscitată.

Bineînțeles, semnătura electronică avansată reprezintă un serviciu eficient, care a modernizat procesul de depunere a declarațiilor de avere și l-a făcut mult mai performant și mai accesibil pentru funcționari, permițându-le să depună declarația la orice oră, din orice colț, inclusiv de acasă, cu posibilitatea de a prelua datele dintr-o declarație mai veche, fără a fi nevoiți să completeze aceleași date în mod repetat. O semnătură electronică avansată calificată pentru documentele electronice este echivalentă cu o semnătură olografă pentru documentele pe suport de hârtie, care oferă acces la multe alte servicii publice electronice.

Semnătura electronică avansată calificată permite autentificarea documentelor electronice, asigurând destinatarul de identitatea expeditorului și de integritatea documentului, iar  verificarea autenticităţii documentului electronic se efectuează cu ajutorul mijloacelor tehnice de verificare a autenticităţii acestei semnături.

– Poate un subiect al declarării să obțină două sau mai multe semnături?

– Potrivit Hotărârii nr. 673 din 28.08.2017, Cancelaria de Stat, prin intermediul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, asigură eliberarea semnăturii electronice avansate calificate, subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, în baza cererii prezentate de către organizațiile publice și conform listei actualizate a organizațiilor publice, deținute de către Autoritatea Națională de Integritate.

O persoană în calitate de subiect al declarării poate obține o singură semnătură electronică, întrucât aceasta este perfectată în baza codului de identificare personal. Dacă persoana mai este și conducător al unei instituții și semnează documentele în calitate de persoană juridică, aceasta mai poate utiliza o semnătură electronică, dar care este perfectată în baza IDNO-ului ( codului fiscal) al instituției.

– Care sunt cele mai întâlnite erori în declarațiile de avere și interese personale și cum le soluționați?

– Dacă se constată unele erori de completare sau de declarare din partea subiectului declarării, atunci acest aspect este verificat și constatat de către inspectorul de integritate cu sancționarea subiectului și cu notificarea acestuia în rectificarea declarației de avere în termen de 30 de zile. O mare parte dintre erorile din declarații sunt generate de documentarea insuficientă a subiecților în ceea ce privește datele pe care trebuie să le includă în declarație, mulți dintre ei încep să depună declarația fără să se informeze în prealabil despre parcurgerea etapelor de completare a unei declarații în sistemul automatizat, motiv din care unora li se pare acest proces complicat. Deși, pe pagina web a Autorității pot fi găsite toate informațiile necesare pentru completarea corectă a acesteia: de la regulamentul privind modul de completare, ghiduri text, video pentru subiecți și responsabili de registre electronice, rubrica „întrebări/răspunsuri”, anunțuri, pînă la comunicate și alte informații de ajutor. În cazurile în care în sistem apar unele erori de ordin tehnic, ele sunt identificate, jurnalizate și înregistrate de către Autoritate, după care sunt transmise operatorului tehnic, care la moment este Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, pentru remediere și soluționare a problematicii apărute.