10 02/2017

Învăţământ

Pentru Republica Moldova, educaţia reprezintă o prioritate naţională sau factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.

Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2013–2020 este principalul document de politici în domeniul educaţiei. În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică sectorială în domeniul educaţiei, prevederile Strategiei au fost corelate cu documentele de politici relevante, cu reformele demarate în sistemul de învăţămînt, cu alte reforme ce reprezintă o continuitate operaţională a acţiunilor proiectate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova – 2020”

La începutul anului de studii 2015-2016 în Republica Moldova activau 2899 de instituţii de învăţămînt, cu numărul total de 610437 de copii/elevi/studenţi. Comparativ cu anul de studii 2009-2010 numărul total al instituţiilor de învăţămînt s-a micşorat cu 4,3 %. Totodată, numărul de instituţii de educație timpurie a fost în creştere cu 6,3 %, iar numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general – s-a redus cu 12,5 %.  Numărul cadrelor didactice în republică a constituit 51558 persoane şi s-a diminuat faţă de anul precedent de studii cu 1533 persoane sau cu 2,9 %.

S-a ameliorat considerabil accesul copiilor la educația timpurie. Numărul instituţiilor de educație timpurie s-a majorat cu 91 de unităţi la situaţia de 01.01.2015, comparativ cu anul 2009 sau cu 5,0 % mai mult, constituind 1453 de unităţi.

Actualmente, în republică funcţionează 118 şcoli primare, 794 gimnazii, 392 licee şi 17 instituții de învățămînt special. La începutul anului de studii 2015-2016, în învăţămîntul primar şi secundar general au fost cuprinşi 334,5 mii de elevi prezentînd o micşorare de 1,9 % faţă de anul de studii precedent.

Numărul de elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundar a constituit 16, 1 mii de elevi, cu 8, 1 la sută mai puțin comparative cu anul de studii precedent. La începutul anului de studii 2015-2016 în republică au activat 44 de școli profesionale, 2 școli de meserii, 4 centre de excelență și 42 de colegii.

În anul de studii 2015-2016, numărul total al instituţiilor de învăţămînt superior este de 31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 instituţii nestatale. La începutul anului de studii 2015-2016, numărul studenţilor a constituit 81 669 de persoane (cu exepţia studenţilor străini). Numărul total de studenţi în învăţămîntul superior s-a diminuat cu 8,0 mii de persoane comparativ cu anul de studii 2014-2015 sau cu 8,8 %.

În anul 2015, numărul total de doctoranzi a constituit 1751 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 7,6% faţă de anul anterior, înregistrând cea mai mare valoare în ultimii 10 ani. Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul ştiinţe sociale şi economice (54,1%), urmat de ştiinţe medicale (14,6%) şi ştiinţe umaniste (12,0%).

Numărul total al postdoctoranzilor în anul 2017 a constituit 47 persoane; înmatriculate la postdoctorat au fost 20 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 14 persoane. Ponderea femeilor în numărul total de postdoctoranzi este de 46,8%.

Informaţie detaliată despre învăţământul în Republica Moldova puteţi găsi pe pagina www.edu.gov.md